Alt du trenger å vite om jus

 

Jus, eller rettsvitenskap omhandler læren om den juridiske metoden og gjeldende rettsregler. Dersom man tar en utdannelse innen rettsvitenskap vil man ved fullført studium kunne ta tittelen jurist. Mange tenker på jurister automatisk som advokater, men dette er ikke alltid tilfelle. Mange jurister tar jobber innen andre områder, som for eksempel som forvaltningstjenestemenn og som dommere.

Jus kan beskrives som metodikken og systemene vi har for å moderere organiseringen av samfunnet vårt og også befolkningens atferd. Denne modereringen skjer gjennom ulike nivåer, hvor regler utvikles og endres. På topp har vi Stortinget, som har myndighet til å opprette nye lover. Disse lovene tolkes og benyttes av domstolene, og dette skjer på grunnlag av hvert individuelle og konkrete tilfelle hvor loven er anvendelig. På et lavere nivå skjer regelutvikling gjennom utviklingen av kontrakter og praksis.

Decorative Scales of Justice in the Courtroom

Jus er i dag bygget i stor grad på de verdiene som gjelder i samfunnet vårt. Mange av de lovene og reglene som gjelder blir fulgt nærmest ubevisst fordi de sammenfaller med hva enkeltmennesker ser som riktig og galt, og med hvordan vi ønsker å forholde oss til samfunnet rundt oss. De verdiene som gjelder i vårt samfunn er sterkt preget av det vi opplever som etisk og moralsk korrekt, samt det som føles rettferdig. Et godt eksempel på dette er hvordan legeetikken har vært med på å forme dagens gjeldende helselovgivning.

Rettsvitenskapen er delt inn i mange ulike områder, og ofte deles den først inn i offentlig rett og privatrett. Privatretten behandler saker som oppstår mellom borgere, mens offentlig rett behandler saker som omhandler tvister mellom borgere og det offentlige, eventuelt mellom ulike organer i statsapparatet. Det finnes også en lang rekke underområder innenfor hvert rettsområde. Rettsområder som ligger mellom privat og offentlig rett finnes også, og eksempler på dette er selskapsrett og arbeidsrett.

Det er også vanlig å skille ut internasjonal rett som et eget rettsområde. Folkerett kommer inn under denne definisjonen, og dette området omhandler rettsforhold mellom ulike nasjoner. Det er mindre vanlig at internasjonale rettsforhold involverer privatpersoner, men det finnes også internasjonal privatrett.